𝙏𝙃𝙄𝙀̂́𝙏 𝙆𝙀̂́ 𝙉𝙊̣̂𝙄 𝙏𝙃𝘼̂́𝙏 𝘾𝙃𝙐𝙉𝙂 𝘾𝙐̛ 𝙏𝙃𝙀 𝙈𝘼𝙏𝙍𝙄𝙓 𝙊𝙉𝙀

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐫𝐞𝐚 | 88m2

𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬 | Ha Noi

𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 | NoiThatSungMin

𝐘𝐞𝐚𝐫 | 2021 - 2022

image banner

Nhận báo giá miễn phí